ปิ่นโต (Pinto)

ส่งของ

คุณสมบัติ ปิ่นโต (Pinto)

  • ส่งของระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยในโรงพยาบาล
  • ลดโอกาสในการสัมผัสระหว่างบุคคลและความเสี่ยงในการติดต่อเชื้อ